Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Urząd Gminy / Struktura organizacyjna i kontakt z pracownikami Urzędu

Nazwa Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Adres Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
 
Kontakt
w godzinach pracy urzędu
 
Godziny pracy poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00
Kierownik referatu Barbara Tórz
pok. nr 118
tel. 76 8403- 130
torz@ug.lubin.pl
Pracownicy referatu Anna Senków
pok. nr 119
tel. 76 8403- 131
senkow@ug.lubin.pl
____________________________

Elżbieta Rackiewicz
pok. nr 117
tel. 76 8403- 148
rackiewicz@ug.lubin.pl
____________________________

Bernardeta Pączkowska
pok. nr 117
tel. 76 8403- 181
paczkowska@ug.lubin.pl
____________________________

Teresa Słonecka
pok. nr 117
tel. 76 8403- 182
slonecka@ug.lubin.pl
____________________________

Joanna Hofman
pok. nr 120
tel. 76 8403- 125
hofman@ug.lubin.pl
____________________________

Małgorzata Polniak
pok. nr 120
tel. 76 8403- 179
polniak@ug.lubin.pl
Zadania referatu 1. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej,

2. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na dyrektora jednostki oświatowej oraz powierzania obowiązków dyrektora,

3. Prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,

4. Prowadzenie  spraw  związanych  z  wydawaniem  zezwoleń  na  prowadzenie  szkoły,  przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego,

5. Prowadzenie spraw dotowania innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli i szkół,

6. Dokonywanie rozliczeń z tytułu refundowania innym jednostkom samorządu terytorialnego kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli i szkół,

7. Prowadzenie rozliczeń z gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę,

8. Prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także przyznawania nagród dla dyrektorów jednostek oświatowych,

9. Prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

10. Obsługa Systemu Informacji Oświatowej - SIO, nadzór i współpraca z jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Gminę Lubin, weryfikacja danych zgromadzonych w systemie, które wykorzystywane są do kalkulacji subwencji oświatowej,

11. Prowadzenie spraw związanych z dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, nadzór nad dystrybucją i przechowywaniem tych podręczników,

12) Organizowanie i sprawowanie nadzoru nad dowożeniem uczniów do szkół oraz dowożeniem uczniów niepełnosprawnych, w tym dokonywanie zwrotu kosztów dowozów i opieki zapewnianej przez rodziców uczniów niepełnosprawnych,

13) Przyjmowanie zgłoszeń o organizacji zagranicznej wycieczki szkolnej,

14) Koordynowanie działań i współdziałanie w zakresie organizacji uroczystości, imprez, konkursów oświatowych,

15) Realizacja zadań w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3, a w szczególności prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wykazu dziennych opiekunów, sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem żłobków i klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz przeprowadzanie kontroli klubów dziecięcych,

16) Wydawanie opinii w zakresie spełniania wymogów sanitarno-lokalowych przez klub dziecięcy,

17) Prowadzenie spraw w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej,

18) Prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków,

19) Koordynowanie spraw z zakresu kultury, w tym współpraca i nadzór nad gminnymi instytucjami kultury (Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Gminna Biblioteka Publiczna) oraz współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz upowszechniania kultury,

20) Organizacja wyboru dyrektora instytucji kultury,

21) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych instytucjom kultury,

22) Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy oraz wydawanie decyzji o zakazie odbycia imprezy,

23) Wykonywanie zadań Gminy w zakresie upowszechniania sportu, w tym realizacja gminnego kalendarza imprez sportowych oraz organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych,

24) Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność sportową wraz z udzielaniem im wsparcia, w tym finansowego klubom sportowym,

25) Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Gminnego Instruktora ds Sportu,

26) Utrzymanie i gospodarowanie gminnymi  obiektami sportowymi przeznaczonymi do  udziału w rozgrywkach sportowych oraz urządzeniami i sprzętem stanowiącym ich wyposażenie,

27) Organizacja  zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych  dla dzieci i młodzieży oraz realizacja projektów propagujących aktywność fizyczną,

28) Prowadzenie spraw stypendiów  za wyniki w nauce, nagród i wyróżnień  dla sportowców,  trenerów  i działaczy sportowych,

29) Koordynowanie działań i sprawowanie nadzoru nad jednostkami oświatowymi Gminy w zakresie kompetencji organu prowadzącego, określonych w ustawie o systemie oświaty,

30) Nadzorowanie działalności jednostek upowszechniania kultury, sporządzanie analiz, ocen i informacji dotyczących działalności instytucji kultury,

31) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań Gminy prowadzonych przez Referat oraz współpraca z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, w szczególności przy opracowywaniu programu współpracy z tymi organizacjami,

32) Udzielanie wsparcia, w tym finansowego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, oświaty i sportu,

33) Realizacja Funduszu Sołeckiego w zakresie merytorycznej działalności Referatu,

34) Obsługa administracyjna Rady Seniorów oraz organizowanie działań na rzecz aktywności osób starszych i promocji aktywnego starzenia się,

35) Prowadzenie spraw dotyczących nadania tytułu Wolontariusz Roku,

36) Współpraca zagraniczna z gminą partnerską w zakresie działalności merytorycznej Referatu (oświaty, kultury, sportu),

37) Wykonywanie innych zadań, zleconych przez Wójta.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-29 12:56:39
Data utworzenia 2020-12-10
Data udostępnienia 2020-12-10 12:57:38
Osoba odpowiedzialna Artur Jędrak
Udostępnił Artur Jędrak