Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminy Lubin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubin.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF). Są to min.: zarządzenia Wójta, ogłoszenia i obwieszczenia, zapytania i interpelacje radnych, informacje o zbyciu nieruchomości.
Wyłączenia:
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Oświadczenia majątkowe wypełnione odręcznie.
 • Treści, które nie zostały przez Urząd Gminy Lubin nabyte lub na jego rzecz wytworzone.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-29

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osobą kontaktową jest Monika Siwak
e-mail: siwak@ug.lubin.pl, tel. 76 8403-149.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. .

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2021-01-04

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2021-01-04

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści
 • menu ułatwień dostępu
 • menu głównego
 • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Urząd Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
e-mail: kancelaria@ug.lubin.pl
tel. 76 8403 100.

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Urząd Gminy Lubin przy ul. Księcia Ludwika I 3:

 1. 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od strony ulicy Księcia Ludwika I (drzwi jednoskrzydłowe z uchwytem) oraz drugie (drzwi jednoskrzydłowe z uchwytem) – boczne od przystanku autobusowego, do którego prowadzi pochylnia z poręczami. Wejście boczne do budynku nie posiada barier architektonicznych. W budynku jest winda. Osoby z niepełnosprawnością ruchową swobodnie mogą się poruszać po budynku z dostępem do wszystkich pomieszczeń. W razie konieczności pracownicy z biur z wyższej kondygnacji schodzą do klienta, wezwani za pośrednictwem pracownika Kancelarii.

 2. W korytarzu wejścia głównego do budynku znajdują się:
  • trzystopniowe schody z poręczą prowadzące na klatkę schodową (I piętro) oraz na parter przez jednoskrzydłowe ręcznie otwierane drzwi,
  • tablica z widocznymi i czytelnymi informacyjnymi dla klientów Urzędu.
 3. W Urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz w druku konstrastowym. Oznaczenia biur w druku powiększonym dla osób słabowidzących umieszczone są na tablicach informacyjnych podwieszonych pod sufitem.
 4. Na parterze budynku, w pok. 3 znajduje się Kancelaria, gdzie można uzyskać podstawowe informacje odnośnie możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie.
 5. W budynku, na parterze przy bocznym wejściu do budynku, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. Przy budynku znajduje się plac, na którym jest możliwość pozostawienia samochodu na czas załatwienia spraw urzędowych, po uprzednim pobraniu biletu przy wjeździe.
 7. Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie.
 8. W budynku funkcjonuje system nawigacyjny dla osób niewidomych i niedowidzących oparty na znacznikach (dźwiękowy opis przestrzeni) oraz pętla indukcyjna. Osoby niedowidzące mogą skorzystać ze szkła powiększającego.

Tłumacz języka migowego

Osoba uprawniona ma możliwość po przybyciu do Urzędu skorzystać z usług tłumacza on-line.

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

W przypadku braku dostępności cyfrowej prosimy o kontakt: Urząd Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin.
Koordynator ds. dostępności Monika Siwak e-mail: siwak@ug.lubin.pl, tel. 76 8403-149.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej Urzędu Gminy Lubin.