Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Urząd Gminy / Struktura organizacyjna i kontakt z pracownikami Urzędu

Nazwa Skarbnik Gminy
Adres Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
 
Kontakt
tel. 76 8403-106
 
Godziny pracy poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00
Skarbnik Gminy Marzena Kosydor
pok. nr 125
kosydor@ug.lubin.pl
Zadania skarbnika 1. Wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

2. Nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi Gminy, a w szczególności przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

3. Nadzorowanie właściwego naliczania, poboru podatków i opłat oraz ewidencji majątku Gminy,

4. Przekazywanie pracownikom oraz kierownikom podległych gminnych jednostek organizacyjnych wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy,

5. Współdziałanie przy opracowywaniu budżetu,

6. Współdziałanie przy sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

7. Przygotowanie i przedłożenie Wójtowi projektu budżetu Gminy,

8. Realizacja budżetu Gminy, a w szczególności:
a) przygotowanie propozycji zmian w budżecie,
b) nadzór nad realizacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych,
c) dokonywanie bieżącej analizy  i  okresowych  ocen  wykonania  budżetu  i  informowanie  Wójta o ich wynikach,
d) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
e) opracowanie projektu sprawozdania z wykonania budżetu i przedłożenie Wójtowi,

9. Przygotowanie projektów wewnętrznych procedur kontroli finansowej,

10) Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

11) Dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych, powodujących powstanie zobowiązań finansowych,

12) Nadzór nad prowadzeniem rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami,

13) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,

14) Akceptowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z planem finansowym.

2. W ramach powierzonych zadań przez Wójta, Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Planowania i Finansów oraz Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-29 12:43:16
Data utworzenia 2020-12-11
Data udostępnienia 2020-12-11 21:01:05
Osoba odpowiedzialna Artur Jędrak
Udostępnił Artur Jędrak