Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wniosek o udzielenie ze środków Gminy Lubin dotacji na realizację zadania własnego określonego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
Opis Uchwała Nr LIV/275/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 8 listopada 2010 r.
Miejsce Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3
Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Informacja Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
I piętro, pok. nr 119
tel. 76 84-03-131
Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubin
(załącznik do obwieszczenia Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r.)
oraz załączniki wymagane do wniosku, tj.:

1. aktualny odpis z rejestru,

2. aktualny statut Klubu Sportowego,

3. licencja Klubu Sportowego,

4. potwierdzenie właściwego polskiego związku sportowego dotyczące udziału klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmiotu zrzeszającego ten związek,

5. lista zrzeszonych zawodników klubu uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencje zawodników uprawniające do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportowej,

6. dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadanie,

7. oświadczenie oferenta dotyczące niezalegania z podatkami, opłatami i innymi należnościami wynikającymi z działalności podmiotu,

8. oświadczenie o pozyskaniu innych zewnętrznych środków finansowych (w przypadku wniosku o dofinansowanie zadania),

9. oświadczenie o wysokości przychodu z tytułu opłacanych składek członkowskich za rok poprzedni na podstawie posiadanych dokumentów księgowych (zapis dotyczy klubów sportowych, które w statucie mają zapis o obowiązku opłacenia składek członkowskich).
Opłaty Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy Informacja o terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy, podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubin, z co najmniej  14-dniowym wyprzedzeniem
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Lubin.
Miejsce na złożenie dokumentów Kancelaria ogólna Urzędu Gminy Lubin (pokój nr 3), przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.
Tryb odwoławczy Brak.
Uwagi Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu  w Gminie Lubin, środki finansowe zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-25 15:09:08
Data utworzenia 2022-05-25
Data udostępnienia 2022-05-25 11:01:55
Osoba odpowiedzialna Anna Senków
Udostępnił Artur Jędrak