Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Jak załatwić sprawę w urzędzie / Dowozy dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Nazwa Dowóz dzieci, uczniów,młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Lubin do szkoły, przedszkola, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego od 1 września 2023 r.
Opis Dowóz dzieci, uczniów, młodzieży niepełnosprawnej do szkoły/przedszkola/ ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego możliwy jest dwóch formach:

1. Dowozy zbiorowe – organizowane i realizowane przez Gminę Lubin.

2. Dowozy indywidualne – organizowane i realizowane przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą- zwroty kosztów.

Aby dziecko, uczeń, młodzież niepełnosprawna objęta została bezpłatnym transportem i opieką w czasie przewozu organizowanego przez Gminę Lubin (dowozy zbiorowe) lub aby rodzic, opiekun prawny, osoba sprawująca pieczę zastępczą mogła uzyskać zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia, młodzież niepełnosprawną
i rodziców, gdy dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie prawni, osoby sprawujące pieczę zastępczą (dowozy indywidualne), należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi uprawnienia do dowozu (formularz dostępny w załączeniu), w terminie:

- Dowozy zbiorowe - w przypadku wniosków złożonych do dnia 15 sierpnia (wraz z kompletem dokumentów) dowozy będą zorganizowanie od 1 września. Wnioski złożone w trakcie roku szkolnego, do dnia 18 każdego miesiąca będą realizowane od następnego miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku. Wnioski złożone po tym terminie realizowane będą od kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony 20 września – realizacja przewozów od 1 listopada).

- Dowozy indywidualne – wnioski złożone do dnia 31 sierpnia (wraz z kompletem dokumentów) będą realizowane od 1 września, w przypadku złożenia wniosku po 31 sierpnia – realizacja od dnia złożenia wniosku.
Miejsce Urząd Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3
Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Informacja Referat Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
I piętro, pok. nr 117 tel. 76 84-03-182
Dowóz zbiorowy
Zasady dotyczące realizacji przewozów oraz wymagane dokumenty
Dowóz  organizowany  jest  przez Gminę Lubin z  miejsca  zamieszkania dziecka, ucznia, młodzieży niepełnosprawnej do szkoły, przedszkola, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego wskazanego  we  wniosku, w sposób zapewniający udział dziecka, ucznia, młodzieży we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wynikających z planu nauczania, w dniach od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej.

Przewóz obejmuje całą uprawnioną  grupę i odbywa się w ściśle określonych godzinach, dostosowanych do zajęć rozpoczynanych najwcześniej oraz zakończenia zajęć przez dzieci, uczniów, młodzież objętych dowozem (wszystkich).
         
Wymagane dokumenty:

1) wypełniony wniosek,

2) kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej(oryginał do wglądu),

3) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie dziecka, ucznia, młodzież do szkoły, przedszkola, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole, przedszkolu, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, wydane przez szkołę, przedszkole, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,

4) dokument potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego/sprawowanie pieczy zastępczej.
Dowóz indywidualny
Zasady dotyczące realizacji przewozów oraz wymagane dokumenty
Zwrot rodzicom, opiekunom prawnym, osobom sprawującym pieczę zastępczą kosztów przewozu dzieci, uczniów, młodzieży i rodziców, opiekunów prawnych, osobie sprawującej pieczę zastępczą lub zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej.

Zwrot rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom sprawującym pieczę zastępczą kosztów przewozu dzieci, uczniów i młodzieży oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem oblicza się na podstawie art. 39a ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900) z uwzględnieniem satwki za 1 km przebiegu pojazdu określonej w uchwale rady gminy.

Zwrot kosztów następuje na wniosek rodzica, opiekuna prawnego, osoby sprawującej pieczę zastępczą na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem, opiekunem prawnym, osobą sprawującą pieczę zastępczą a Wójtem Gminy Lubin.

Umowa zawierana jest na rok szkolny. W przypadku sprawowania przez rodziców, opiekunów prawnych, opieki naprzemiennej i przewozu dziecka przez oboje rodziców, osobnymi samochodami, wniosek w sprawie zwrotu kosztów przewozu składa osobno każdy z rodziców.

Rodzice, opiekunowie prawni, osoby sprawujące pieczę zastępczą mogą powierzyć innemu podmiotowi wykonanie transportu i sprawowanie opieki dziecka, ucznia, młodzieży z miejsca zamieszkania  do szkoły, przedszkola, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z art. 39a ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900).

Wymagane dokumenty:

1) wypełniony wniosek,

2) kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno- pedagogicznej (oryginał do wglądu),

3) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie dziecka, ucznia, młodzież do szkoły,  przedszkola, ośrodka lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole,  przedszkolu, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym wydane odpowiednio przez szkołę, przedszkole, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,

4) dokument potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego/sprawowanie pieczy zastępczej.

Rozliczenie ww. kosztów dokonywane jest w okresach 2-miesięcznych w oparciu o przedłożony rachunek (w przypadku przewozów indywidualnych), rachunek lub fakturę za zakupione bilety (w przypadku przewozu środkami komunikacji publicznej).
Do rachunku/faktury dołącza się zaświadczenie o liczbie dni obecności dziecka, ucznia, młodzieży w szkole, przedszkolu, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym w danym miesiącu, potwierdzone przez szkołę, przedszkole, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Za dni nieobecności dziecka, ucznia, młodzieży w szkole, przedszkolu, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym zwrot kosztów nie przysługuje.
Opłaty Nie pobiera się.
Podstawa prawna ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 900):

„Art.32 ust. 6

6. Obowiązkiem gminy jest: zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego”.

„Art.31 ust. 2

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38”.

„Art. 39 ust. 4a.

4a. Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku”.

Art. 39a. 1.

Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a–b) × c
gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

3. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn zm.).

4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.
 
Art. 36 ust. 17

„17. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123).”

Art. 127. ust. 1 i ust. 10

„1. *Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach  integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7.”

„10. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej.”
Miejsce na złożenie dokumentów Kancelaria ogólna Urzędu Gminy Lubin (pokój nr 3), przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.
Tryb odwoławczy Brak
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-07-11 14:45:37
Data utworzenia 2021-08-31
Data udostępnienia 2021-08-31 11:57:09
Osoba odpowiedzialna Teresa Słonecka
Udostępnił Artur Jędrak