Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Statut Gminy Lubin
(tekst ujednolicony)

Uchwała Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Lubin.


                                                                     Rozdział 1
                                                           Postanowienia ogólne

                                                                          § 1.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lubin,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Lubin,
3) Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Lubin,
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lubin,
5) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Lubin
6) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lubin,
7) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Lubin,
8) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

                                                                          § 2.
1. Gmina położona jest w województwie dolnośląskim w powiecie lubińskim
i obejmuje obszar 29.002 ha.
2) Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do statutu.
                                                                          § 3.
Gmina posiada herb, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do statutu.
                                                                          § 4.
Herb jest znakiem prawnie chronionym.
                                                                          § 5.
Zasady używania herbu określa Rada w odrębnej uchwale.
                                                                          § 6.
Siedzibą organów Gminy jest miasto Lubin.
                                                                          § 7.
Zakres działania i zadania gminy określają odrębne przepisy.

                                                                          § 8.
Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:
1) działalność swoich organów,
2) działalność gminnych jednostek organizacyjnych,
3) współdziałanie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
4) współdziałanie z innymi podmiotami na podstawie zawartych z nimi umów
i porozumień.
                                                                          § 9.
1.Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przedstawia załącznik nr 3 do statutu.
2.Utracił moc (Dz. U. z 2014, poz. 1202)

                                                                     Rozdział 2
                                                     Jednostki pomocnicze Gminy
                                                                         § 10.
1. Wykaz jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 4 do statutu.
2. Uchwała Rady o utworzeniu, połączeniu, podziale lub zniesieniu jednostki
pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic podejmowana jest z uwzględnieniem
następujących zasad:
a) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą
być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy
Gminy,
b) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać
poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami obszaru objętego tymi zmianami, których tryb
określa Rada odrębną uchwałą,
c) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami
utworzenia tej jednostki,
d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać
naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne, więzi społeczne i kulturowe ich
mieszkańców.
                                                                         § 11.
Uchwały, o których mowa w § 10 ust. 2 powinny określać w szczególności:
1) obszar,
2) granice,
3) nazwę jednostki pomocniczej.
                                                                         § 12.
1. Sołectwa nie tworzą własnych budżetów. Gospodarka finansowa sołectw jest
prowadzona w ramach budżetu gminy.
2. Sołectwa gospodarują samodzielnie środkami przyznanymi do ich dyspozycji,
przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych sołectwach.
3. Środki, o których mowa w ust. 2 są wydatkowane na podstawie uchwały zebrania
wiejskiego.
4.Sołtysi uczestnicząc w sesjach rady mają prawo:
1) zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących danego sołectwa,
2) zabierać głos w sprawach treści merytorycznej uchwał. (przypis nr 1)

                                                                    Rozdział 3
                                                  Organizacja i tryb pracy Rady
                                                 Zawiadomienia i przebieg sesji

                                                                         § 13.
Rada obraduje na sesjach.

                                                                         § 14.

1.Przewodniczący zawiadamia radnych o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem obrad, pocztą lub drogą elektroniczną. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. (przypis nr 18, nr 27)
2. Zawiadomienie o terminie sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją na zasadach i w trybie określonym w ust. 1.
3. W przypadku niezachowania terminów, o jakich mowa w ust. 1 i 2 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem w sprawie porządku obrad.
4.(skreślony - przypis nr 2)
                                                                         § 15.

1. Przed każdą sesją Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę
osób zaproszonych na sesję.
2. W sesji uczestniczy Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba (przypis nr 3)  
3. (skreślony - przypis nr 4)

                                                                         § 16.

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu
sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie i miejscu na kolejnym
posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić
w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad, potrzebę uzyskania
dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe
obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia
opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.


                                                                         § 17.

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności, co najmniej połowy swego
ustawowego składu.
2. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych na sesji spadnie
poniżej połowy ustawowego składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

                                                                         § 18.

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji
podpisem na liście obecności.
2. Radny przed sesją lub posiedzeniem komisji albo najpóźniej w ciągu 3 dni od daty
odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność,
składając stosowne wyjaśnienia do Przewodniczącego.

                                                                         § 19.

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego
formuły: „Otwieram …… sesję Rady Gminy Lubin”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności
prawomocność obrad oraz przedstawia porządek obrad sesji.


                                                                         § 20.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję,
wypowiadając formułę „ Zamykam ……… sesję Rady Gminy Lubin”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

                                                                         § 21.

1. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności: (przypis nr 28)
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) wolne wnioski.
2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad na wniosek radnego lub Wójta.

                                                                         § 22.
                                                                (skreślony - przypis nr 29)

                                                                         § 23.

1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając
i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych
przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.
Po wystąpieniach radnych w następnej kolejności mogą zabrać głos osoby spoza Rady, po
udzieleniu zgody przez Przewodniczącego.

                                                                         § 24.

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty
zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący upomina radnego,
a gdy upomnienie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego
faktu w protokole.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na
sesję i do publiczności.
4. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym
osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają
porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

                                                                         § 25.

Na wniosek radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie
radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

                                                                         § 26.

1. Przewodniczący udziela radnemu głosu poza kolejnością w sprawie
wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
- stwierdzenia quorum,
- ograniczenia czasu wystąpień,
- zamknięcia listy mówców,
- zakończenia dyskusji i podjęcie uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- odesłania projektu uchwały do komisji,
2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie.

                                                                         § 27.

Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie
potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi
ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka
konieczność – przygotowania poprawek w projekcie uchwały.

                                                                         § 28.

1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje
i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była
przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór
co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący.

                                                                         § 29.

1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie
zgłoszony wniosek o odrzucenie tej uchwały, w pierwszej kolejności Przewodniczący
poddaje pod głosowanie wniosek o odrzucenie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu
uchwały następuje według ich kolejności z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu
uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku
poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do
projektu uchwały.
6. Przewodniczący zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek wniesionych do projektu
uchwały.
7. Przewodniczący może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas
potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność
pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
                                                                         § 30.

1. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy wyraża zgodę na kandydowanie
i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów,
a następnie zarządza wybory.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat wyraził wcześniej
zgodę na piśmie.
                                                                      Uchwały

                                                                         § 31.

1. Rada w drodze uchwał rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji
2. Rada może w formie uchwał podejmować także: (przypis nr 5)
1) postanowienia w sprawach proceduralnych,
2) oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie,
3) apele zawierające wezwanie do określonego postępowania,
4) opinie,
3. Postanowienia, oświadczenia, apele i opinie podejmowane są z inicjatywy radnych
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
4. Uchwały, oświadczenia, apele i opinie sporządzane są w formie odrębnych
dokumentów. Postanowienia odnotowuje się w protokole sesji.

                                                                         § 32.

1. Inicjatywę  uchwałodawczą  posiada każdy z radnych , grupa radnych , klub, komisja, Wójt oraz grupa mieszkańców na zasadach określonych w odrębnych przepisach. (przypis nr 30)
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie terminu obowiązywania i wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem,
w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę
prawnego. (przypis nr 23,nr 24)
5. Projekty uchwał podlegają zaopiniowaniu przez właściwą komisję Rady, chyba że
Przewodniczący uzna, że projekt uchwały nie wymaga opinii komisji. Projekt uchwały do
zaopiniowania komisji przekazuje Przewodniczący.

                                                                         § 33.

Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

                                                                         § 34.

Uchwały, oświadczenia, apele i opinie Rady podpisuje Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący prowadzący sesję.


                                                                         § 35.
1. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz
z protokołami sesji Rady w biurze Rady.
2. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji cyframi rzymskimi, numer
uchwały cyframi arabskimi i rok podjęcia uchwały.
3. Treść uchwał podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

                                                                     Głosowanie

                                                                       § 36. (przypis nr 31)

1. Głosowanie  jawne na sesjach odbywa się na zasadach określonych w ustawie . (przypis nr 26)
2. Głosowanie imienne odbywa się  poprzez  wywołanie imion  i nazwisk radnych  i odnotowanie  w protokole  czy  radny głosował „za ”, „przeciw”, czy też  „ wstrzymał się ” od głosowania.
3. Głosowanie  imienne  zarządza  i przeprowadza  przewodniczący , przelicza  oddane głosy „za” , „przeciw” i „ wstrzymujące się ”,  sumuje je i porównuje z listą  radnych obecnych na sesji , względnie ze składem lub  ustawowym  składem rady ,   nakazuje  odnotowanie  wyników  głosowania  w protokole sesji .
4.Wyniki głosowania  ogłasza przewodniczący.”;

                                                                         § 37.

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych
pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie
przeprowadza wybrana z grona rady komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie
przewodniczącym.
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób
głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół,
podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu
sesji.

                                                                         § 38.

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów
wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy
„przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi
kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych
osobno na każdą z kandydatur lub wniosków.

                                                                         § 39.

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi
wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych
ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza,
że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów
oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższająca połowę ustawowego składu Rady,
a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi
wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych
głosów.
4. Bezwzględna liczba głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi
wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od
liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

                                                               Protokół z sesji

                                                                       § 40. (przypis nr 32)

Obrady rady  są jawne, rejestrowane i transmitowane na zasadach określonych w ustawie (przypis nr 6, nr 7, nr 21)

                                                                         § 41.

1. Protokół z sesji odzwierciedla rzeczywisty jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbycia sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia numery
podjętych uchwał, a także imię i nazwisko przewodniczącego oraz protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) listę obecności radnych i osób zaproszonych,
4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty
zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw”
i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,
3. Protokół podpisuje Przewodniczący lub wiceprzewodniczący prowadzący obrady.
4. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi
sesji danej kadencji i oznaczeniu roku kalendarzowego


                                                                         § 42.
Do protokołu dołącza się:
1) listę obecności radnych,
2) listę zaproszonych gości,
3) złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych,
4) teksty podjętych uchwał,
5) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

                                                                         § 43.

1. Nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub
uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po
wysłuchaniu protokolanta i ewentualnym przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 nie zostanie uwzględniony,
wnioskodawca może odwołać się do Rady.
3. Radny ma prawo do zamieszczenia w protokole wypowiedzi w formie dosłownej.
Wypowiedź taka musi być przygotowana na piśmie, odczytana w trakcie obrad, a następnie złożona do protokołu.
4. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu odwołania, o jakim
mowa w ust. 2.

                                                            § 44.
                                                (skreślony - przypis nr 33)

                                                            § 45.
                                                (skreślony - przypis nr 33)


                                                                     Rozdział 4
                                                                        Komisje

                                                                         § 46.

Rada powołuje następujące stałe komisje – w składzie od trzech do pięciu radnych:
1) Rewizyjną,
2) Budżetu i Finansów,
3) Statutową,
4) Oświaty i Kultury,
5) Zdrowia i Sportu,
6) Rolną i Ochrony Środowiska,
7) Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej, (przypis nr 22)
8) Komisja Skarg,Wniosków i Petycji. (przypis nr 34)                                                                         § 47.

1.Do zadań stałych komisji należy w szczególności:
1) stała praca merytoryczna w zakresie spraw, dla których zostały powołane,
2) współpraca z Wójtem i jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw, dla których
zostały powołane,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Przewodniczącego lub
Wójta,
4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
5) kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie kompetencji danej komisji,
6) badanie terminowości załatwiania postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie
kompetencji Komisji,

                                                                         § 48.

Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym przez
Radę.

                                                                         § 49.

1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
3. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się w sprawach będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania.
4. Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenie inne osoby, których
wysłuchanie lub obecność są uzasadnione ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
5. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przedstawiają je Radzie.
6. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin,
zwłaszcza sąsiadujących.
7. Raz w roku komisje składają Radzie sprawozdania ze swej działalności.

                                                                         § 50.

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego
nieobecności zastępca, wybrany przez członków danej komisji.
2. Przewodniczący komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie komisji na żądanie
co najmniej 1/3 liczby członków komisji.
3. O terminie i porządku posiedzenia komisji zawiadamia się członków komisji,
Przewodniczącego Rady, Wójta i inne zainteresowane osoby.
4. Posiedzenie komisji może również zwołać lub złożyć wniosek, o którym mowa
w ust. 2, Przewodniczący Rady.                                                                         § 51.

1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy
w protokole z posiedzenia komisji jako wnioski mniejszości.
3. Stanowisko komisji przedstawia na posiedzeniu Rady przewodniczący komisji lub
wyznaczony przez komisję sprawozdawca.

                                                                     Rozdział 5
                                     Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

                                                                         § 52.
1. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Rada w uchwale o powołaniu
Komisji.
2. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie
Komisji Rewizyjnej.

                                                                         § 53.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji i prowadzi jej
obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Zastępca.

                                                                         § 54.
Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

                                                                         § 55.
Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1)(skreślony - przypis nr 12)
1) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia, (przypis nr 12')
2) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały
uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu. (przypis nr 12')
3) doraźne o charakterze interwencyjnym, wynikające z pilnych potrzeb. (przypis nr 12')

                                                            § 56.
                                                (skreślony - przypis nr 13)

                                                                         § 57.
Kontrola problemowa, doraźna i sprawdzająca nie powinny trwać dłużej niż jedno posiedzenie komisji. (przypis nr 14)

                                                           § 58.
                                               (skreślony - przypis nr 15)

                                                                         § 59.
1. Kontrole przeprowadza Komisja lub wyłoniony z członków Komisji zespół
kontrolny liczący co najmniej trzech członków.
2. Komisja lub członkowie zespołu kontrolnego działają na podstawie imiennego
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodniczącego Rady.
3. W upoważnieniu należy wskazać w szczególności:
- termin
- przedmiot
- zakres przeprowadzanej kontroli.

                                                                         § 60.
1. Komisja (zespół kontrolny) uprawniona jest do:
1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów podmiotu kontrolowanego,
2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanym podmiocie i związanych
z jego działalnością,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4)wystąpienia do Wójta o powołanie biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli, (przypis nr 8)
5) żądania od kierownika kontrolowanego podmiotu lub jego pracowników
ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
6) przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanego podmiotu,
7) przyjmowania wyjaśnień i wniosków osób trzecich.
2. Ograniczenia uprawnień Komisji mogą wynikać z ustaw.

                                                                         § 61.
Zadaniem komisji (zespołu kontrolnego) jest:
1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego
2) ustalenie ewentualnych nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich
powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie
3) wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

                                                                         § 62.
1.Z przebiegu kontroli komisja ( zespół kontrolny) sporządza protokół, który
podpisują wszyscy członkowie komisji (zespołu kontrolnego) oraz kierownik kontrolowanej jednostki.
2. Protokół powinien zawierać:
- nazwę jednostki kontrolowanej,
- imiona i nazwiska osób zarządzających jednostką,
- określenie zakresu przedmiotu kontroli,
- czas trwania kontroli,
- ustalenia kontroli,
- ewentualne zastrzeżenia i uwagi kierownika jednostki kontrolowanej,
- wykaz załączników.
3. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty
podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
i kierownik kontrolowanego podmiotu.
4. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na piśmie zastrzeżenia i uwagi
do protokołu kontroli w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu z kontroli.

                                                                         § 63.
1. Wyniki swoich działań Komisja przedkłada Radzie w formie sprawozdań.
2. Sprawozdanie winno zawierać:
1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych
nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
2) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.

                                                                         § 64.
Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do końca 31 marca – roczne
sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

                                                                         § 65.
Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

                                                                Rozdział 5.1 (przypis nr 35)
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                         § 65.1
1. Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji  analizuje wpływające do rady skargi, wnioski i petycje
oraz  przygotowuje opinie w tej sprawie.
2. Komisja  skarg, wniosków i petycji w swojej działalności kieruje się zasadami legalności,  obiektywizmu  i rzetelności.
3.Wpływające do rady wnioski , skargi  i petycje  przewodniczący  kieruje do  przewodniczącego  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.
4. W  celu  wykonania  swoich  obowiązków  Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji  może  zwrócić się o wyjaśnienie  do Wójta  Gminy lub  kierownika jednostki organizacyjnej w sprawie  będącej  przedmiotem  złożonej skargi , wniosku lub petycji.
5. W  razie  potrzeby  przewodniczący   Komisji  Skarg , Wniosków i Petycji  może  zaprosić na  posiedzenie  komisji  podmioty , których dotyczy  rozpatrywana skarga, wniosek lub petycja.
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  rozpatruje sprawy  na  posiedzeniu  w formie  uchwał  podjętych zwykłą  większością  głosów w obecności co najmniej połowy  składu komisji.
7. Członek   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  podlega  wyłączeniu  z jej  prac  w sprawach ,
w których  może  powstać  podejrzenie o stronniczość i interesowność.
8. O  wyłączeniu członka  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji    rozstrzyga  jej przewodniczący,
a o wyłączeniu  przewodniczącego Komisji  rozstrzyga Przewodniczący Rady."

                                                                     Rozdział 6
                                                Zasady działania klubów radnych

                                                                         § 66.
Radni mogą tworzyć kluby radnych, które łączą radnych o wspólnych celach
działania.

                                                                         § 67.
1. Stwierdzono nieważność. (przypis nr 16)
2. Do powstania klubu wymagane jest doręczenie Przewodniczącemu zawiadomienia
o jego założeniu wraz z listą członków klubu i ich oświadczeniami o założeniu klubu bądź przystąpieniu do niego.

                                                                         § 68.
1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów. Wszelkie zmiany składu klubu
wymagają zgłoszenia Przewodniczącemu. Obowiązek ten spoczywa na przewodniczącym klubu.

                                                                         § 69.
1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest
równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków,
podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3.Stwierdzono nieważność. (przypis nr 17)

                                                                         § 70.
Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków
klubu.

                                                                         § 71.
1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze
Statutem Gminy.
2. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania
regulaminów Przewodniczącemu. Obowiązek ten dotyczy także zmian regulaminów.

                                                                         § 72.
1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze.
Kluby mogą zgłaszać własne projekty uchwał.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych
przedstawicieli.
                                                                     Rozdział 7
                                                         Organ wykonawczy gminy

                                                                         § 73.
Wójt wykonuje zadania gminy określone w ustawach, porozumieniach
zawartych z organami administracji rządowej i innych przepisach.

                                                                         § 74.
Wójt lub upoważniona przez Wójta osoba uczestniczy w sesjach Rady. Wójt
zobowiązany jest przedkładać Radzie sprawozdania ze swej działalności za okres między sesjami.


                                                                     Rozdział 8
Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez gminę zadań
publicznych oraz korzystania z nich

                                                            § 75.
                                                (skreślony - przypis nr 19)

                                                                         § 76.
1. Dokumenty wynikające z wykonywania przez gminę zadań publicznych
w tym protokoły z posiedzeń organów gminy i komisji udostępnia się w siedzibie Urzędu Gminy w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy. Dokumenty podlegają udostępnieniu
w obecności pracownika Urzędu, wyznaczonego przez Wójta.
2. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 są również dostępne w wewnętrznej sieci
informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

                                                                     Rozdział 9
                                                               Przepisy końcowe

                                                                         § 77.
Tracą moc uchwały Rady Gminy Lubin:
Nr XXI/86/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubin,
Nr XXVII/102/97 z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy
Lubin,
Nr XLI/157/98 z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Lubin,
Nr IX/324/99 z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Lubin,
Nr XIII/352/99 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy
Lubin,
Nr XXI/397/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy
Lubin,
Nr XXXIII/444/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy
Lubin.

                                                                         § 78.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
Załączniki

                                          Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Lubin

                                                               Herb Gminy Lubin
 
                                          Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Lubin

                              Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lubin (przypis nr 36, nr 37)

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie.
3. Przedszkole  im Jana Pawła II w Raszówce.
4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.
5. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie.
6. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.
7. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych.
8. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce.
9. Gimnazjum w Lubinie.25
10. Urząd Gminy w Lubinie.
11. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin sp. z o.o.
12. Ośrodek Kultury Gminy Lubin.  
13. Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim.
Przypis nr 1 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/136/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r.

Przypis nr 2 - uchylony  przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXIII/136/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r.

Przypis nr 3 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 ppkt a uchwały Nr XXXIII/136/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r.

Przypis nr 4 - uchylony przez § 1 pkt 3 ppkt b uchwały Nr XXXIII/136/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r.

Przypis nr 5 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4  uchwały Nr XXXIII/136/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r.

Przypis nr 6 - uchylony przez § 1 pkt 5 uchwały Nr XXXIII/136/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r.

Przypis nr 7 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust 5  uchwały Nr XXXIII/136/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r.

Przypis nr 8 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6  uchwały Nr XXXIII/136/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r.

Przypis nr 9 - utracił moc na podstawie art. 54 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. - o pracownikach samorządowych.

Przypis nr 10 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XV/86/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r. zmienionej uchwałami Nr XXXIII/136/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005r. i Nr XXXVII/161/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 07 marca 2006r.

Przypis nr 11 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XV/86/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r. zmienionej uchwałami Nr XXXIII/136/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005r. i Nr XXXVII/161/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 07 marca 2006r.

Przypis nr 12 - uchylony  przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XVIII/98/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r. w sprawie Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 12' - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XVIII/98/2008  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r. w sprawie Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 13 - uchylony  przez § 1 pkt 2  uchwały Nr XVIII/98/2008 w sprawie zmiany uchwały      
Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r. w sprawie Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 14 - w brzmieniu ustalonym  przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XVIII/98/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r. w sprawie Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 15 - uchylony  przez § 1 pkt 4 uchwały Nr XVIII/98/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r. w sprawie Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 16 - stwierdzono nieważność wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 15.10.2008r. Sygn. akt III SAWr 337/08.

Przypis nr 17 - stwierdzono nieważność wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 15.10.2008r. Sygn. akt III SAWr 337/08.

18 w brzmieniu ustalonym  przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXI/113/2008  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r. Zmienionej uchwałami Nr XXXIII/136/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005r., Nr XXXVII/161/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 07 marca 2006r. I Nr XV/86/2007 Rady Gminy Lubin z 21 grudnia 2007r.

Przypis nr 19 - uchylony  przez § 1 uchwały Nr XXXV/181/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005r. W sprawie Statutu Gminy Lubin zmienionej uchwałami Nr XXXIII/136/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005r., Nr XXXVII/161/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 07 marca 2006r., Nr XV/86/2007 Rady Gminy Lubin z 21 grudnia 2007r.,Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 04 marca 2008r., Nr XXI/113/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 28 maja 2008r.

Przypis nr 20 - w brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały Nr XLIV/226/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Lubin zmienionej uchwałami Nr XXXIII/136/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 30 września 2005 r.,Nr XXXVII/161/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 07 marca 2006r., Nr XV/86/2007 Rady Gminy Lubin z 21 grudnia 2007 r., Nr XVII/98/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 04 marca 2008 r.,Nr XXI/113/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 28 maja 2008 r., Nr XXXV/181/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 29 maja 2009 r.

Przypis nr 21 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XVII/83/2011 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 22 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XVII/83/2011 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 23 - w brzmieniu ustalonym przez  § 1 pkt 1 uchwały Nr XIII/62/2015 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 24 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXV/139/2015 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 25 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXV/139/2015 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 26 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr LX/422/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 27 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr LXIII/466/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 28 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr LXIII/466/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 29 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały Nr LXIII/466/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 30 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały Nr LXIII/466/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 31 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały Nr LXIII/466/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 32 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 uchwały Nr LXIII/466/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 33 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 uchwały Nr LXIII/466/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 34 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 uchwały Nr LXIII/466/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 35 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 uchwały Nr LXIII/466/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 36 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 uchwały Nr LXIII/466/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.

Przypis nr 37 - w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr VII/85/2019 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin.