Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

GMINA LUBIN

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Lubin

Status prawny: osoba prawna

Powierzchnia ogółem (w ha): 29 015

Gmina Lubin położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, zajmującego południowo- zachodnią część kraju. Graniczy z gminami Polkowice, Rudna, Ścinawa, Prochowice, Miłkowice, Kunice, Chojnów i Chocianów. Obszar gminy stanowi jeden z najcieplejszych regionów klimatycznych Polski pozostając pod wpływem Oceanu Atlantyckiego, co sprawia, że okres wegetacyjny trwa około 31 tygodni, stwarzając doskonałe warunki dla rolnictwa. Gmina Lubin posiada charakter rolniczo przemysłowy. Podstawową funkcją rozwoju gminy jest rolnictwo oraz działalność produkcyjno usługowa, a w tym eksploatacja surowców naturalnych tj. miedź. W północnej części gminy znajdują się złoża rudy miedzi, a w południowo wschodniej  węgiel brunatny. Powierzchnia gminy wynosi 29 015 ha z tego 53% (15 378 ha) stanowią użytki rolne; 39,5% (11 458 ha) grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione; 6,4% (1 854 ha) - grunty zabudowane i zurbanizowane; 0,6% (174 ha) nieużytki; 0,2% (54 ha) grunty pod wodami; 0,3% (98 ha) - tereny różne. Gmina Lubin obejmuje swym zasięgiem 31 sołectw, największe to: Raszówka, Szklary Górne, Niemstów, Obora, Księginice i Siedlce.
                 
Na obszarze gminy znajdują się liczne tereny zabytkowe, wymienić należy: kościół w Chróstniku wraz z przykościelnym cmentarzem założonym w XIV w., kościół w Gogołowicach z końca XIV w., osadę kultury łużyckiej w Kłopotowie wraz z cmentarzyskiem całopalnym, pałac w Krzeczynie Małym wybudowany w XVIII wieku, zespół pałacowy z XVIII w. wraz z parkiem w Krzeczynie Wielkim, pałac z I połowy XIX w. w Księginicach, pałac Jonstona z XVII w. w Składowicach oraz park krajobrazowy w Liścu. Na terenie gminy funkcjonuje dobrze zorganizowana sieć szkół. Edukacja na poziomie szkolnictwa podstawowego odbywa się w sześciu obwodach szkolnych, w pięciu obwodach od klasy I do VI, a w jednym od I do III. Na podstawie umowy określającej zasady współdziałania gmin w zakresie realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy wiejskiej Lubin i gminy miejskiej Lubin, część uczniów uczęszcza do szkół podstawowych miejskich. Natomiast wszyscy uczniowie z terenu gminy kontynuują naukę w gimnazjach prowadzonych przez miasto Lubin. Działalność kulturalna oparta jest przede wszystkim na Gminnych Ośrodkach Kultury, które swoje siedziby mają w miejscowościach Księginice i Raszówka a także na amatorskim ruchu artystycznym, działalności świetlic wiejskich oraz gminnej biblioteki publicznej i jej filii. Zespoły folklorystyczne, kluby wiejskie oraz koła gospodyń wiejskich kultywują rodzime tradycje organizując widowiska, spotkania, programy artystyczne. Ważnym animatorem kultury są także bardzo aktywne placówki szkolne. Infrastruktura techniczna gminy jest dobrze rozwinięta. Na terenie gminy istnieje rozbudowana sieć dróg gminnych, którą uzupełniają drogi powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe. Łączna długość wszystkich dróg publicznych na terenie gminy wynosi 161 km. Z tej liczby 61 km to drogi gminne publiczne, z których drogi utwardzone mają bardzo dobry i dobry stan techniczny oraz drogi gruntowe wzmocnione żużlem w dobrym i średnim stanie. Przez gminę biegnie jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa relacji Legnica Lubin Rudna. Gmina posiada 8 biologiczno- mechanicznych oczyszczalni ścieków, które przyjmują nieczystości z większości sołectw. Ścieki z miejscowości tj. Gorzyca, Krzeczyn Wielki oraz Krzeczyn Mały odprowadzane są do kolektora miejskiego i oczyszczalni ścieków dla miasta Lubin. Sytuacja zaopatrzenia w wodę jest bardzo dobra. Obecnie wszystkie miejscowości w gminie są zwodociągowane. Wodę pozyskuje się ze studni głębinowych usytuowanych w następujących miejscowościach: Składowice, Niemstów, Siedlce, Karczowiska, Obora i Lisiec. Bardzo dobrze rozbudowana jest sieć telefoniczna. Sieć gazowa jest stosunkowo dobrze rozwinięta, ponieważ korzysta z niej około 60% gospodarstw domowych.

Gmina Lubin wyróżnia się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, znajduje się tu 18 parków krajobrazowych, rezerwat przyrody oraz obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”. Rezerwat przyrody „Zimna Woda” został utworzony 1987 r. o łącznej powierzchni 59,82 ha, stanowiąc wschodnią odnogę Borów Dolnośląskich. Ochroną objęte są tu zbiorowiska grądowe z licznymi drzewami pomnikowymi o znacznych rozmiarach oraz stanowiska wielu gatunków górskich zaaklimatyzowanych na stanowiskach niżowych. W południowo zachodniej części gminy został wydzielony także obszar chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” o powierzchni 103,3 km2, w tym 38,8 km2 cennych przyrodniczo zasobów leśnych.

Herb Gminy Lubin został ukształtowany w tarczy, której forma jest stosowana w przedstawionych napieczętnych Piastów na Śląsku, jak i w gotyckiej tradycji herbu polskiego. Forma jej jest zbliżona do tzw. tarczy starofrancuskiej. Tarcza herbu Gminy Lubin jest dzielona pionowo przez pół (czyli w słup). W prawym złotym polu tarczy czarny pół orzeł z przepaską sierpową poprzez skrzydło, które jest barwy srebrnej. W lewym polu tarczy barwy zieleni wieża forteczna dwukondygnacyjna w srebrny kamień, kryta czerwonym dachem. Obok trój słupowa palisada barwy srebra, gdzie miast środkowego pola złoty kłos się mieści. Herb Gminy Lubin podlega ochronie prawnej.